Gebruiksvoorwaarden en disclaimer
U mag deze website en de informatie op deze website niet zakelijk gebruiken, gebruik voor privé-doeleinden is toegestaan mits u akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden die hierna gesteld zijn. Onder “informatie” wordt verstaan: informatie zoals teksten, lay-out, afbeeldingen, grafische of andere elementen.

Eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker

De informatie op deze website wordt zo vaak mogelijk aangevuld en up to date gehouden. Wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Alle verstrekte informatie wordt 'zonder meer' zonder garantie van om het even welke aard verschaft. De gebruiker kan en zal zich nooit beroepen op onjuistheid, onvolledigheid, het niet geschikt of achterhaald zijn van informatie. Wij raden website bezoekers uitdrukkelijk aan bij accommodatie en diensten verschaffers vooraf de faciliteiten, prijzen, afstanden en andere gegevens te controleren.

Aansprakelijkheid
Deze website noch haar beheerders kunnen verantwoordelijk worden gehouden voor om het even welk initiatief dat u op basis van de op de website verstrekte informatie neemt. Daaruit voortvloeiend kunt u deze website noch haar medewerkers/beheerders aansprakelijk stellen voor eventuele directe, indirecte, incidentele schade of om het even welke andere schade die het gevolg zou zijn of zou voortvloeien uit of verband zou houden met het gebruik van onze website of de onmogelijkheid deze te gebruiken.
Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in onze website.

Externe links
Deze website bevat bevat hyperlinks naar websites die worden beheerd door derden. Deze links worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden. Deze website noch haar medewerkers/beheerders zijn verantwoordelijk voor de inhoud, de beschikbaarheid, het bestaan of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt. Het aanbieden van hyperlinks naar andere websites houdt niet in dat wij de vorm en/of inhoud van deze websites goedkeuren of dat wij noodzakelijkerwijze met de uitbaters van deze sites samenwerken. Wij kunnen evenmin aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze website.

Inzendigen
Bij het invullen van een webformulier of het verzenden van emails aan campings-achterhoek.nl met als doel plaatsing op de website, verklaart de verzender dat op de ingezonden materialen (tekst, foto's, logo's, beeldmateriaal) geen autheursrechten/copyrights van derden berusten. Tevens doet de inzender afstand van eigen autheursrechten/copyrights op ingezonden tekst- en beeldmateriaal. Het verdere gebruik van tekst en foto's staat campings-achterhoek.nl vrij. Tevens heeft campings-achterhoek.nl het recht om de ingezonden materialen en teksten zonder opgaaf van redenen te weigeren of voor plaatsing te bewerken.

Copyright
Op deze website en alle opgenomen informatie en foto's berust copyright / autheursrecht. Hergebruik op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is uitdrukkelijk verboden!

Privacy
Bij het bezoek en gebruik van deze website respecteren wij uw privacy volledig; persoonlijke of andere gegevens van individuele websitebezoekers worden nooit aan derden verschaft of ter inzage gegeven.